TERMENI ȘI CONDIȚII


I. DATE DESPRE COMPANIE

1.1. Site-ul “INFOTEZE.MD” este gestionat de societatea cu răspundere limitată “Student Support”, cod fiscal 1017600037948, cu adresa juridică situată în municipiul Chișinău, str. Vieru Igor, 19/1, of. 711


II. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

2.1. Utilizatorul acceptă implicit şi necondiţionat condiţiile generale al acestui document electronic, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri verbale.


III. PROCEDURA DE EFECTUARE ȘI CONFIRMARE A COMENZII

3.1. Pentru a efectua o comandă, utilizatorul site-ului este necesar să parcurgă 2 etape:

a) Să completeze online formularul de comandă. În urma înregistrării comenzii, utilizatorul va fi informat cu privire la prețul executării lucrării.

b) Să confirme printr-un mesaj (email) corectitudinea datelor expediate, după care va primi un cont de plată spre achitare.

3.2. Comanda se consideră confirmată din momentul în care utilizatorul achită un avans în mărime de 30% din prețul stabilit.


IV. DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII

4.1. Avînd la bază informația expediată de către utilizator (în continuare “Beneficiar”), “Student Support” SRL (în continuare “Executor”), va presta acestuia servicii de întocmire / redactare a unei lucrări științifice.

4.2. Beneficiarul declară că executorul i-a explicat suficient de clar în prealabil, modul în care urmează a fi întocmită lucrarea, părțile convenind de principiu structura și modul de tehnoredactare.

4.3. În urma prezentării lucrării și depistării unor anumite neconcordanțe, executorul se obligă să înlăture carențele sesizate și să ajusteze lucrarea la modul corespunzător, cu condiția prezentării de către beneficiar a unei critici obiective și constructive. Termenul de post-redactare se stabilește de comun acord.

4.4. Modificările ulterioare executorul se obligă să le efectueze în mod gratuit.

4.5. Beneficiarul va fi taxat suplimentar doar în cazul în care ajustările care le solicită presupun schimbări radicale, ca exemplu schimbarea planului în urma transmiterii lucrării integrale.

4.6. Executorul nu garantează acceptarea lucrării de către conducătorul academic al beneficiarului, precum și asupra altor aspecte similare ce presupun implicarea unor persoane terțe în vederea coordonării, avizării ș.a. a lucrării.

4.7. Avansul achitat de către beneficiar este nerambursabil în condițiile renunțării acestuia la serviciile executorului, în procesul de elaborare a lucrării.


V. PROCEDURA DE PREZENTARE ȘI TRANSMITERE A LUCRĂRII

5.1. Lucrarea va fi prezentată beneficiarului în format electronic, executorul generând în acest scop un link cu un fișier securizat.

5.2. Beneficiarul este obligat să manifeste diligența necesară în vederea verificării lucrării, și abia după analiza minuțioasă a acesteia să achite restul sumii.

5.3. Prin achitarea sumei restante, beneficiarul confirmă că lucrarea s-a executat în conformitate cu cerințele înaintate și nu are nici un fel de pretenții în adresa executorului.

5.4. Transmiterea lucrării în format “.docx” va fi efectuată îndată ce executorul va primi confirmarea plății din partea beneficiarului.


VI. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Executorul se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către beneficiar în urma plasării comenzii.


VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiile, apărute între părți în procesul executării prezentului acord, urmează a fi soluţionate prin negocieri, în caz contrar conform pct. 7.2.

7.2. Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest acord, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de instanţa de judecată competentă, conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.